קטגוריה

מיסוי פלילי

חילופי מידע אוטומטיים בין מדינות בנוגע לחשבונות בנק ומידע פיננסי

ה- OECD, ארגון לשיתוף פעולה כלכלי בין מדינות, יצר תקן אחיד (CRS) בדבר זיהוי תושבי חוץ בעלי חשבונות פיננסים, לשם העברת המידע אודות החשבונות הפיננסים למדינת התושבות של בעלי החשבונות, וזאת למען מאבק משותף של המדינות בהון השחור ולהגברת היכולת לאכוף את דיני המס וגבייתו.
Read More

העברת מידע אודות חשבונות בנק, לצורך אכיפת תשלום מס

מהיום לרשות המיסים קל יותר לגלות עליך מידע כלכלי בקשר לחשבונות הנמצאים מעבר לים מהיום לרשות המיסים קל יותר לגלות על תושב ישראל מידע כלכלי אודות חשבונות בנק והכנסות בחו"ל. בינואר 2019 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנון ה-CRS, שפותח ע"י ה- OECD ׁׁׁ(ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי). התקנון מטיל דרישה על מוסדות כלכליים...
Read More

חוקיות תפיסת כספים לשם חילוטם עבור תשלום מס, אגב חשד לביצוע עבירות מס

בעבירות מס הכנסה, שאינן עבירות מקור, לפי חוק איסור הלבנת הון, אין למשטרה או לחוקרי רשות המיסים סמכות תפיסה לשם חילוט במקרים רבים חוקרי משטרת ישראל מבצעים חיפוש ובמהלכו מוצאים ותופסים כסף מזומן. עולה השאלה – האם יש למשטרת ישראל סמכות לתפוס את הכסף לשלם חילוט עתידי? לא פעם שמענו את השוטרים אומרים: "אין למשטרה...
Read More

קורונה – קנס גירעון והיבטים פליליים

בתאריך 21/08/2020 פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע הכוללת הנחיות לציבור ודברי הסבר לעניין קבלת מענק הסיוע לעסקים בהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020.  המענקים לעסקים ניתנים, במטרה לתמוך, ככל הניתן, בעסקים אשר פעילותם נפגעה בשל התפרצות נגיף הקורונה, ולצורך סיוע לעסקים לשמור על כושר הישרדותם. הוראת הביצוע מפרטת את אוכלוסיית הזכאים...
Read More

גילוי מרצון – מיסוי "הקרן" במסגרת הליך גילוי מרצון

תובענה ייצוגית (ת"צ) 5356-05-16 נוקראי נ' רשות המיסים בפני כבוד השופט שמואל בורנשטין, דנה בין היתר בשאלת מיסוי "סכום הקרן" במסגרת הליך גילוי מרצון. על פי הנוהג, רשות המיסים ממסה על התשואה שבחשבון הבנק הלא מדווח, עשר שנים – אחורה. עולה השאלה, מדוע למסות על התשואה רק עשר שנים אחורה? מדוע לא יותר או לא פחות? להבנתנו,...
Read More

החלטות הועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון

דפוס פעולה נפוץ בתחום הלבנת הון הינו העברת כספים דרך מעבר גבול. לפיכך, המחוקק יצר חובת דיווח על הכנסה של כספים לישראל או על הוצאת כספים מישראל. חובה זו מעוגנת בסעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: "החוק"). לפי החוק, חלה חובת הדיווח על כל אדם הנכנס לישראל או היוצא ממנה, כשעמו סכום העולה על 50,000...
Read More

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם, רשאי פקיד השומה, על-פי סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 [להלן – "הפקודה"], לדרוש, לשם בדיקה, הבאתם של פנקסים, מסמכים ותעודות שראה בהם צורך. על-פי סעיף 135(3) לפקודה, רשאי פקיד השומה  לתפוס מסמכים ותעודות אחרות, הנוגעים למשלח ידו של...
Read More

העברת מידע פיננסי ובנקאי – תקן CRS

Common Reporting Standard כהמשך ישיר לתיקון 227 לפקודת מס הכנסה, אשר קובע כללים בדבר חילופי מידע בין מדינת ישראל למדינות אחרות על פי הסכמים בינלאומיים; ובמטרה מוצהרת להילחם בהון השחור בישראל, המוערך במיליארדי שקלים, חתמה ישראל על סטנדרט אחיד לחילופי מידע אוטומטיים (CRS) בין מדינות החברות בארגון. ה-CRS הוא תקן אחיד, שפותח על-ידי ארגון ה-OECD,...
Read More

עבודות שירות

תשעה חודשי עבודות שירות, בהצעת חוק העונשין (נשיאת מאסר בעבודות שירות – הוראת שעה), התשע"ז – 2016, נקבע בהוראת שעה למשך שנתיים כי תוארך התקופה שניתן יהיה לרצות בעבודות שירות, ובתי המשפט יוסמכו להמיר  תקופות מאסר של תשעה חודשים ומטה לריצוי במאסר בדרך של עבודות שירות, במקום התקופה המקסימאלית שניתן היה להמיר, קרי – 6...
Read More

הבחנה בין אחריות ישירה לאחריות מנהלים לפי סעיף 224א לפקודה

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), מגדירה שני סוגי אחריות לנושא משרה: אחריות ישירה ואחריות עקיפה. הסוג הראשון כולל התנהגות אקטיבית מצד נושא המשרה, אשר יש בה כדי לגבש את יסודות העבירה (היסוד העובדתי והיסוד הנפשי). בגין התנהגות זו של נושא המשרה, מוטלת עליו אחריות פלילית אישית. הסוג השני, כולל הטלת אחריות שילוחית...
Read More
1 2