קטגוריה

מיסוי אזרחי

סיווג הכנסה ממענקי קורונה

מענק הוצאות קבועות ומענק הוצאות לעצמאיים בעלי עסק קטן, מהווים הכנסה חייבת במס בהתאם למקור בגינו התקבלו.  עוסק שמחזורו מעסק או משלח יד, שנפגע עקב התפשטות הקורונה. המענק הניתן יחויב בהתאם לסעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה, ויש לדווחו בדו"ח השנתי.  מענק סיוע לעצמאיים ולשכירים בעלי שליטה בחברות, יהיה כהכנסה לפי סעיף 2(1) או לפי סעיף...
Read More

גילוי מרצון – מיסוי "הקרן" במסגרת הליך גילוי מרצון

תובענה ייצוגית (ת"צ) 5356-05-16 נוקראי נ' רשות המיסים בפני כבוד השופט שמואל בורנשטין, דנה בין היתר בשאלת מיסוי "סכום הקרן" במסגרת הליך גילוי מרצון. על פי הנוהג, רשות המיסים ממסה על התשואה שבחשבון הבנק הלא מדווח, עשר שנים – אחורה. עולה השאלה, מדוע למסות על התשואה רק עשר שנים אחורה? מדוע לא יותר או לא פחות? להבנתנו,...
Read More

אישור ניכוי מס במקור – יישום חדש למניעת "גניבת זהות"

בתמצית, רשות המיסים פירסמה לאחרונה, כי בעקבות תופעת "גניבת זהות" מנישומים, המתבטאת בהפצת חשבוניות פקטיביות הנושאות את פרטי הנישום ללא ידיעתו, שמטרתה להנות מפטור ניכוי מס במקור או בתשלום ניכוי מס מופחת שלא כדין, וכחלק מהמאבק של רשות המיסים בהפצת חשבוניות פקטיביות, פותח במערכת השע"מ יישום חדש, המאפשר להציג במערכת ניכוי מס במקור את אישורי ניכוי המס רק לרשימת לקוחות...
Read More

עמדות חייבות בדיווח לרשות המיסים לשנת 2018

סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה קובע כי מי שחייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, מחויב, בנוסף, לפרט בדו"ח האם נקט "עמדה חייבת בדיווח". מהי עמדה חייבת בדיווח? זוהי למעשה פעולה המכונה "תכנון מס", אשר עומדת בניגוד לעמדה שפרסה רשות המיסים בעבר, ובנוסף, מביאה את הנישום לחיסכון במס (או לדחיית אירוע המס או לדחיית מועד תשלום המס)...
Read More

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם, רשאי פקיד השומה, על-פי סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 [להלן – "הפקודה"], לדרוש, לשם בדיקה, הבאתם של פנקסים, מסמכים ותעודות שראה בהם צורך. על-פי סעיף 135(3) לפקודה, רשאי פקיד השומה  לתפוס מסמכים ותעודות אחרות, הנוגעים למשלח ידו של...
Read More

האם בן זוג חייב בחובות המס של בן זוגו?

בעניין ברגיג אשר נדון לאחרונה (ע"מ 51582-11-14 פקיד שומה יחידה ארצית נ' ברגיג ואח'), ייחס פקיד השומה לבעלה לשעבר של המבקשת (להלן: "האישה") בהליך זה הכנסות בלתי מדווחות מהפעלת בתי הימורים ומארגון משחקים בלתי חוקיים. בית המשפט המחוזי, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה, הטיל עיקול על ביתם המשותף של בני הזוג. האישה...
Read More

דיבידנד מוטב ופריסת תשלומים

דיבידנד מוטב לפי סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה שיעור המס החל על הכנסה מדיבידנד, בידי יחיד או בידי חברה משפחתית יהיה 25% ואם היחיד או הנישום בחברה משפחתית כמשמעותו בסעיף 64א הוא בעל מניות מהותי בחברה מחלקת הדיבידנד – 30%. במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו 2018), התשע"ז-2016 (להלן:...
Read More

מסירת מסמכים לפקיד שומה

פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה") מקנה לפקיד השומה סמכויות נרחבות על מנת להגיע לידיעה מלאה על הכנסתו האמתית של אדם, וכדי למנוע השתמטות מתשלום מס. בית המשפט בעניין דפוס בארי טכנולוגיות 1997 בע"מ (ה"פ 1046/00)  קבע כי "כל עוד מפעיל פקיד השומה את שיקול דעתו באופן סביר והגיוני, לא יתערב בית המשפט...
Read More

סתירת מבחן הימים בפקודת מס הכנסה

בעקבות תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו – 2006, שאושר לאחרונה, החל משנת המס 2016, יחיד הטוען שאינו תושב ישראל אך חלה עליו החזקה הקבועה בסעיף 1(א)(2) לפקודה (להלן: "חזקת הימים"), יהיה חייב בהגשת דו"ח המפרט את העובדות עליהן הוא מסתמך בטענתו שאינו תושב ישראל, לצרף אליו מסמכים המאמתים את טענתו, וזאת בנוסף לחובת...
Read More

תכנון מס

בעניין שנדון לאחרונה בבית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים[1], נבחנה שוב השאלה מהו תכנון מס לגיטימי, שמאחוריו טעם כלכלי ומסחרי, ומהו תכנון מס אסור, שאינו לגיטימי ואשר כל מטרתו היא להימנע מתשלום מס. ביהמ"ש העליון, מפי הש' אורי שהם, חידד את הדרך לבחינת מלאכותיות של עסקה, על ידי מבחן דו- שלבי: בשלב הראשון,...
Read More
1 2