מאת

admin

עמדות חייבות בדיווח לרשות המיסים לשנת 2018

סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה קובע כי מי שחייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, מחויב, בנוסף, לפרט בדו"ח האם נקט "עמדה חייבת בדיווח". מהי עמדה חייבת בדיווח? זוהי למעשה פעולה המכונה "תכנון מס", אשר עומדת בניגוד לעמדה שפרסה רשות המיסים בעבר, ובנוסף, מביאה את הנישום לחיסכון במס (או לדחיית אירוע המס או לדחיית מועד תשלום המס)...
Read More

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם, רשאי פקיד השומה, על-פי סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 [להלן – "הפקודה"], לדרוש, לשם בדיקה, הבאתם של פנקסים, מסמכים ותעודות שראה בהם צורך. על-פי סעיף 135(3) לפקודה, רשאי פקיד השומה  לתפוס מסמכים ותעודות אחרות, הנוגעים למשלח ידו של...
Read More

האם בן זוג חייב בחובות המס של בן זוגו?

בעניין ברגיג אשר נדון לאחרונה (ע"מ 51582-11-14 פקיד שומה יחידה ארצית נ' ברגיג ואח'), ייחס פקיד השומה לבעלה לשעבר של המבקשת (להלן: "האישה") בהליך זה הכנסות בלתי מדווחות מהפעלת בתי הימורים ומארגון משחקים בלתי חוקיים. בית המשפט המחוזי, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה, הטיל עיקול על ביתם המשותף של בני הזוג. האישה...
Read More

דיבידנד מוטב ופריסת תשלומים

דיבידנד מוטב לפי סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה שיעור המס החל על הכנסה מדיבידנד, בידי יחיד או בידי חברה משפחתית יהיה 25% ואם היחיד או הנישום בחברה משפחתית כמשמעותו בסעיף 64א הוא בעל מניות מהותי בחברה מחלקת הדיבידנד – 30%. במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו 2018), התשע"ז-2016 (להלן:...
Read More

מסירת מסמכים לפקיד שומה

פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה") מקנה לפקיד השומה סמכויות נרחבות על מנת להגיע לידיעה מלאה על הכנסתו האמתית של אדם, וכדי למנוע השתמטות מתשלום מס. בית המשפט בעניין דפוס בארי טכנולוגיות 1997 בע"מ (ה"פ 1046/00)  קבע כי "כל עוד מפעיל פקיד השומה את שיקול דעתו באופן סביר והגיוני, לא יתערב בית המשפט...
Read More

סתירת מבחן הימים בפקודת מס הכנסה

בעקבות תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו – 2006, שאושר לאחרונה, החל משנת המס 2016, יחיד הטוען שאינו תושב ישראל אך חלה עליו החזקה הקבועה בסעיף 1(א)(2) לפקודה (להלן: "חזקת הימים"), יהיה חייב בהגשת דו"ח המפרט את העובדות עליהן הוא מסתמך בטענתו שאינו תושב ישראל, לצרף אליו מסמכים המאמתים את טענתו, וזאת בנוסף לחובת...
Read More

תכנון מס

בעניין שנדון לאחרונה בבית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים[1], נבחנה שוב השאלה מהו תכנון מס לגיטימי, שמאחוריו טעם כלכלי ומסחרי, ומהו תכנון מס אסור, שאינו לגיטימי ואשר כל מטרתו היא להימנע מתשלום מס. ביהמ"ש העליון, מפי הש' אורי שהם, חידד את הדרך לבחינת מלאכותיות של עסקה, על ידי מבחן דו- שלבי: בשלב הראשון,...
Read More

תשלום מס על הכנסה מהשכרת דירות

ראשית דבר, לאור פסק דינו של בית המשפט העליון[1], פרסמה רשות המיסים, ביום 08/02/2018, טיוטת חוזר בנוגע לסיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים (לחצו כאן למעבר לחוזר). המבחנים שתפעיל הרשות, כדי לסווג את סוג ההכנסה, הינם: האם ההכנסה מופקת באופן נמשך, שיטתי ותדיר והאם מתקיים קשר בינה לבין היגיעה האישית וההון האנושי של הנישום או שלוחיו....
Read More

שומה בהסכם

הסכם שומה הוא הסכם שנכרת בין פקיד השומה לבין הנישום, המשקף את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים בנוגע לחבות המס של הנישום. ככלל, לא ניתן לבטל הסכם שומה מהטעם שההסכם אינו כדאי או אינו כלכלי או שפרטיו מרעים עם הנישום. על הסכם השומה חלים דיני החוזים ובכדי לבטלו יש להראות פגמים כנדרש בחוק החוזים כגון הטעיה,...
Read More

חוקיות תפיסת כספים לשם חילוטם עבור תשלום מס, אגב חשד לביצוע עבירות מס

בעבירות מס הכנסה, שאינן עבירות מקור, לפי חוק איסור הלבנת הון, אין למשטרה או לחוקרי רשות המיסים סמכות תפיסה לשם חילוט במקרים רבים חוקרי משטרת ישראל מבצעים חיפוש ובמהלכו מוצאים ותופסים כסף מזומן. עולה השאלה – האם יש למשטרת ישראל סמכות לתפוס את הכסף לשלם חילוט עתידי? לא פעם שמענו את השוטרים אומרים: "אין למשטרה...
Read More
1 2 3 4 5