מאת

admin

קורונה – קנס גירעון והיבטים פליליים

בתאריך 21/08/2020 פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע הכוללת הנחיות לציבור ודברי הסבר לעניין קבלת מענק הסיוע לעסקים בהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020.  המענקים לעסקים ניתנים, במטרה לתמוך, ככל הניתן, בעסקים אשר פעילותם נפגעה בשל התפרצות נגיף הקורונה, ולצורך סיוע לעסקים לשמור על כושר הישרדותם. הוראת הביצוע מפרטת את אוכלוסיית הזכאים...
Read More

גילוי מרצון – מיסוי "הקרן" במסגרת הליך גילוי מרצון

תובענה ייצוגית (ת"צ) 5356-05-16 נוקראי נ' רשות המיסים בפני כבוד השופט שמואל בורנשטין, דנה בין היתר בשאלת מיסוי "סכום הקרן" במסגרת הליך גילוי מרצון. על פי הנוהג, רשות המיסים ממסה על התשואה שבחשבון הבנק הלא מדווח, עשר שנים – אחורה. עולה השאלה, מדוע למסות על התשואה רק עשר שנים אחורה? מדוע לא יותר או לא פחות? להבנתנו,...
Read More

החלטות הועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון

דפוס פעולה נפוץ בתחום הלבנת הון הינו העברת כספים דרך מעבר גבול. לפיכך, המחוקק יצר חובת דיווח על הכנסה של כספים לישראל או על הוצאת כספים מישראל. חובה זו מעוגנת בסעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: "החוק"). לפי החוק, חלה חובת הדיווח על כל אדם הנכנס לישראל או היוצא ממנה, כשעמו סכום העולה על 50,000...
Read More

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם, רשאי פקיד השומה, על-פי סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 [להלן – "הפקודה"], לדרוש, לשם בדיקה, הבאתם של פנקסים, מסמכים ותעודות שראה בהם צורך. על-פי סעיף 135(3) לפקודה, רשאי פקיד השומה  לתפוס מסמכים ותעודות אחרות, הנוגעים למשלח ידו של...
Read More

העברת מידע פיננסי ובנקאי – תקן CRS

Common Reporting Standard כהמשך ישיר לתיקון 227 לפקודת מס הכנסה, אשר קובע כללים בדבר חילופי מידע בין מדינת ישראל למדינות אחרות על פי הסכמים בינלאומיים; ובמטרה מוצהרת להילחם בהון השחור בישראל, המוערך במיליארדי שקלים, חתמה ישראל על סטנדרט אחיד לחילופי מידע אוטומטיים (CRS) בין מדינות החברות בארגון. ה-CRS הוא תקן אחיד, שפותח על-ידי ארגון ה-OECD,...
Read More

עבודות שירות

תשעה חודשי עבודות שירות, בהצעת חוק העונשין (נשיאת מאסר בעבודות שירות – הוראת שעה), התשע"ז – 2016, נקבע בהוראת שעה למשך שנתיים כי תוארך התקופה שניתן יהיה לרצות בעבודות שירות, ובתי המשפט יוסמכו להמיר  תקופות מאסר של תשעה חודשים ומטה לריצוי במאסר בדרך של עבודות שירות, במקום התקופה המקסימאלית שניתן היה להמיר, קרי – 6...
Read More

הבחנה בין אחריות ישירה לאחריות מנהלים לפי סעיף 224א לפקודה

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), מגדירה שני סוגי אחריות לנושא משרה: אחריות ישירה ואחריות עקיפה. הסוג הראשון כולל התנהגות אקטיבית מצד נושא המשרה, אשר יש בה כדי לגבש את יסודות העבירה (היסוד העובדתי והיסוד הנפשי). בגין התנהגות זו של נושא המשרה, מוטלת עליו אחריות פלילית אישית. הסוג השני, כולל הטלת אחריות שילוחית...
Read More

עדות יחידה של עד מדינה

עדות יחידה של עד מדינה במשפט הפלילי ישנם מקרים בהם לא ניתן לבסס הרשעה על סמך עדותו של עד יחיד, ואותה עדות טעונה תוספת ראייתית בדמות סיוע, חיזוק או "דבר מה נוסף".[1]  תוספת ראייתית הינה ראיה, שתפקידה להגביר את מהימנות העדות היחידה, שלגביה קיים חשש בדבר מהימנותה. "חשש" כאמור, עשוי להתעורר,  כאשר עסקינן בעדות של...
Read More

פגם בניסוח כתב אישום בעבירות מס

סעיף 85 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: "החוק") קובע את תוכן כתב האישום ואת הפרטים שעליו להכיל. לעניין העובדות, קובע סעיף 85(4) כי על כתב האישום להכיל את: "תיאור העובדות המהוות את העבירה, בציון המקום והזמן במידה שאפשר לבררם". על כתב האישום לתאר את כל העובדות המהוות את העבירה, ואת אחריותו של...
Read More

מדיניות ענישה בעבירות מס

בספר הושע פרק ב פסוקים כא-כב נכתב " וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי, לְעוֹלָם; וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בְּצֶדֶק וּבְמִשְׁפָּט, וּבְחֶסֶד וּבְרַחֲמִים…    בְּצֶדֶק וּבְמִשְׁפָּט, וּבְחֶסֶד וּבְרַחֲמִים ! עולות השאלות : תפקידו של מי לעשות צדק ומשפט והאם מדיניות-הענישה, והענישה הלכה למעשה הינן בחסד וברחמים ?! נהרות דיו נשפכו ויערות נכרתו על מנת להעלות על הכתב הלכות, הנחיות, מאמרים והגיגים...
Read More
1 2 3 4 5