קטגוריה

הלבנת הון

החלטות הועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון

דפוס פעולה נפוץ בתחום הלבנת הון הינו העברת כספים דרך מעבר גבול. לפיכך, המחוקק יצר חובת דיווח על הכנסה של כספים לישראל או על הוצאת כספים מישראל. חובה זו מעוגנת בסעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: "החוק"). לפי החוק, חלה חובת הדיווח על כל אדם הנכנס לישראל או היוצא ממנה, כשעמו סכום העולה על 50,000...
Read More

חובת דיווח של חלפני כספים לרשות המיסים

בתוך מספר חדשים יחולו על חלפני כספים ונותני שירותי מטבע (בעלי צ'יינג'ים) הוראות דיווח חדשות בהתאם לפקודת מס הכנסה, אשר אי-עמידה בדיווח עלולה להביא לסנקציות חריפות. סעיף 141א(א) לפקודת מס הכנסה קובע, כי חלפן כספים אשר חייב ברישיון לפי החוק, ידווח לרשויות המס על כל פעולה שביצע בסכום של 50,000 ₪ ומעלה, לרבות, פרטי הפעולה;פרטי הזיהוי של...
Read More

העברת מידע פיננסי ובנקאי

כהמשך ישיר לתיקון 227 לפקודת מס הכנסה, אשר קובע כללים בדבר חילופי מידע בין מדינת ישראל למדינות אחרות על פי הסכמים בינלאומיים; ובמטרה מוצהרת להילחם בהון השחור בישראל, המוערך במיליארדי שקלים, נחתמה בין רשות המיסים למשרד האוצר השוויצרי הצהרה משותפת ליישום הסכם להעברת מידע פיננסי ובנקאי בין ישראל ושוויץ. הסכם זה הינו חלק ממדיניות ארגון ה-...
Read More

קביעת עבירות מס כעבירות מקור על פי חוק איסור הלבנת הון

במסגרת תיקון מספר 14 לחוק איסור הלבנת הון, הוספו לרשימת עבירות המקור המנויות בתוספת הראשונה לחוק, עבירות מס חמורות, כגון עבירות לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, עבירות על פי סעיף 117(ב) לחוק מס ערך מוסף, ועבירות לפי סעיף 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה). בהתאם לתיקון, עבירות המס מהוות עבירות מקור, אם נעברו בתנאים...
Read More

חילופי מידע לצורך יישום הסכמים בינלאומיים

תהליך הגלובליזציה תיקון 227, אשר פורסם לאחרונה, קובע את הכללים בדבר חילופי מידע בין מדינת ישראל למדינה אחרת על פי הסכם בינלאומי, שאינו דווקא הסכם למניעת כפל מס. תיקון הפקודה נועד לאפשר חילופי מידע בין ישראל לבין מדינות נוספות, על מנת לטפל בתופעות של הלבנת הון והשתמטות מתשלום מס. בכך פותח התיקון את הדרך לשיתוף...
Read More

חוק לצמצום השימוש במזומן

שימו לב – החוק נכנס לתוקפו בתאריך 01/01/2019. החוק כולל, בין היתר, הגבלות על השימוש במזומן ובשקים וכן חובת תיעוד אמצעי תשלום ותקבול. ההגבלות חלות באופן גורף על כל אדם, תוך הבחנות נקודתיות על עוסק, אדם שאינו עוסק, תייר, רו"ח ועו"ד בעת מתן "שירות עסקי" ללקוח. בחוק נקבע כי יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי...
Read More