שומה בהסכם

הסכם שומה הוא הסכם שנכרת בין פקיד השומה לבין הנישום, המשקף את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים בנוגע לחבות המס של הנישום.

ככלל, לא ניתן לבטל הסכם שומה מהטעם שההסכם אינו כדאי או אינו כלכלי או שפרטיו מרעים עם הנישום. על הסכם השומה חלים דיני החוזים ובכדי לבטלו יש להראות פגמים כנדרש בחוק החוזים כגון הטעיה, עושק וכדומה. לרוב, טעות בכדאיות לא תהווה טענה לביטול ההסכם.

יחד עם זאת, כאשר נחתם ההסכם וברצון הנישום לבטלו; קיימות ארבע אפשרויות:

  1. טופס ההסכם (טופס מס' 1258) מותנה בכך שפקיד השומה לא יבטלו בתום 90 יום מיום חתימת הנישום על ההסכם – כך שיש לפנות לפקיד השומה, תוך 90 יום מיום החתימה על ההסכם, על מנת לנסות לבטל את ההסכם באמצעותו.
  2. הגשת השגה מכוח סעיף 150 לפקודה, תוך 30 יום מיום המצאת הודעת השומה. על הנישום להצביע על פגם שנפל בהסכם.
  3. פנייה למנהל שיפעיל סמכותו מכוח סעיף 147 לפקודה. מלשון הסעיף אנו למדים כי רשאי המנהל ביזמתו או לבקשת הנישום לפתוח את הסכם השומה. לרוב עושה המנהל שימוש מכוח סעיף זה כאשר קופת המדינה נפגעת וההסכם הוא לטובת הנישום; עם זאת, בע"א 22086-05-13 ודאד נירוך נ' מדינת ישראל קבע בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים אזרחיים, כי בהסכם שומה פועלת המדינה כרשות ציבורית ולא רק כצד בחוזה ומוטלת עליה חובת תום הלב, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בבקשת הנישום בביטול הסכם עקב טעות שבדין. בית המשפט מוסיף, כי אם כללה הרשות סעיף בחוזה המאפשר לה לחזור בה מן ההסכם מן הראוי שעל הנישום תחול זכות שווה. בית המשפט אומר, כי טעות בכדאיות תתכן שתהיה הן טעות שבדין והן טעות משפטית. על מנת להכריע בסוגיה זו נדרש לבחון מי נשא בסיכון הכרוך בטעות.
  4. פנייה לבית המשפט. במידה ופקיד השומה אינו מעוניין לבטל את ההסכם; והנישום טוען שנתגלו עובדות חדשות, שלא היו ידועות לו בעת החתימה על ההסכם; ניתן לנסות לבטל את ההסכם על ידי פסק דין הצהרתי שיוגש בדרך של המרצת פתיחה לבית המשפט. חשוב לזכור שחובת ההוכחה לפגמים וליקויים חוזיים שיובילו לבטלות ההסכם יחולו על הנישום.

לסיכום, סוף מעשה במחשבה תחילה ! אל לו לנישום לחתום על הסכם שומה, כל עוד לא בחן את כל ההשלכות הנובעות מההסכם. בנוסף, על הנישום להנחות את המייצג שלא לחתום בשמו על סכם השומה עד אשר כל פרטי ההסכם ברורים וידועים לנישום. כמו כן, אל לו למייצג לחתום על הסכם שומה מבלי ליידע את הנישום בכל פרטי ההסכם וההשלכות של אותו הסכם.

משרדנו מתמחה בניהול מגעים ומשא ומתן עם פקידי השומה השונים ברחבי הארץ, ובעל ניסיון רב בהגעה להסכמי שומה, אשר הפחיתו את חבויות המס של לקוחותינו בשיעורים גבוהים ולשביעות רצונם.