קורונה – קנס גירעון והיבטים פליליים

בתאריך 21/08/2020 פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע הכוללת הנחיות לציבור ודברי הסבר לעניין קבלת מענק הסיוע לעסקים בהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020

המענקים לעסקים ניתנים, במטרה לתמוך, ככל הניתן, בעסקים אשר פעילותם נפגעה בשל התפרצות נגיף הקורונה, ולצורך סיוע לעסקים לשמור על כושר הישרדותם.

הוראת הביצוע מפרטת את אוכלוסיית הזכאים למענק, התנאים לקבלת המענק, תקופת הזכאות, דרך חישוב המענק, הוראות תפעוליות לעניין הגשת התביעה למענק, הליך ההשגה וערר על החלטת רשות המיסים בנוגע למענק הסיוע ועוד.

המענק המשולם מהווה הכנסה חייבת במס על-פי פקודת מס הכנסה, ויש לדווחו בדו"ח השנתי המתייחס לשנת קבלת המענק. בנוסף, חוק התוכנית לסיוע כלכלי קובע, כי המענק המשולם לא ייחשב לחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף, ולפיכך הוא פטור מתשלומי מע"מ.

חשוב לדעת לגבי סנקציות והיבטים פליליים,

חוק התוכנית לסיוע כלכלי מקנה סמכות למנהל רשות המיסים או מי מטעמו להיתן קנס גירעון לעוסק שהגיש תביעה בסכום העולה על 50% מסכום המענק שנקבע לו על-ידי רשות המיסים, ולא הוכיח להנחת דעתו של מנהל רשות המיסים או מי מטעמו, שלא התרשל בעריכת התביעה שהגיש, יהיה חייב בקנס בשיעור שלא יעלה על 25% מסכום ההפרש.

עוסק שהגיש תביעה למענק בטופס המקוון ומסר בה פרטים לא נכונים בנוגע למחזור העסקאות השנתי בשנת 2019 ,מחזור הבסיס, מחזור בתקופת הזכאות, שיעור ירידת המחזור או תאריך פתיחת העסק – עובר עבירה פלילית ודינו – שנת מאסר.

משרדנו מתמחה גם בהיבטים פליליים במיסוי.