עמדות חייבות בדיווח לרשות המיסים לשנת 2018

סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה קובע כי מי שחייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, מחויב, בנוסף, לפרט בדו"ח האם נקט "עמדה חייבת בדיווח".

מהי עמדה חייבת בדיווח?

זוהי למעשה פעולה המכונה "תכנון מס", אשר עומדת בניגוד לעמדה שפרסה רשות המיסים בעבר, ובנוסף, מביאה את הנישום לחיסכון במס (או לדחיית אירוע המס או לדחיית מועד תשלום המס) העולה על 5 מיליון ₪ באותו שנת מס או על 10 מיליון ₪ במהלך 4 שנות מס.

העמדות החייבות בדיווח

בשנת 2018 פורסמו 7 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה, החייבות בדיווח, כאמור.

בין העמדות שפורסמו:

  • הכנסת עבודה שמקבלת בידי תושב חוץ בגין עבודתו בישראל חייבת במס בישראל גם אם התקבלה מחוץ לישראל, בכפוף לאמור בפקודת מס הכנסה ובאמנות המס.
  • על תושב ישראל המשלם באמצעות חשבון בנק מחוץ לישראל, חלות כל הוראות פקודת מס הכנסה בקשר לחובת ניכוי מס במקור מתשלומים – הן לתושבי חוץ והן לתושבי ישראל.
  • חישוב ההכנסה החייבת של תושב ישראל, שהופקה מחוץ לישראל, תחושב על-פי דיני המס בישראל.
  • מיסוי מטבעות וירטואליים (כגון ביטקוין) – מטבע וירטואלי נכלל בהגדרת "נכס" שבסעיף 88 לפקודת מס הכנסה. ומשכך, מכירת מטבע וירטואלי מחויבת במס רווחי הון.
  • במקרה של רכישה עצמית של מניות חברה, יראו את סכום הרכישה כדיבידנד שחולק לבעלי המניות בחברה הרוכשת, גם לגבי בעלי מניות שלא מכרו את המניות שלהם במסגרת הרכישה העצמית.

סה"כ קיימות 58 עמדות החייבות בדיווח בשנת המס 2018 – הפירוט המלא של כל העמדות החייבות בדיווח נמצא כאן.

הדיווח על אותן עמדות אמור להציג בפני פקיד השומה הבוחן את הדו"ח השנתי של הנישום את כל אותם תכנוני מס, שעשויים להקטין את חבות המס של הנישום, באופן ברור וגלוי.

חשוב לציין, כי יש להקפיד הקפדה יתרה על דיווח על העמדות החייבות בדיווח, כאשר אי דיווח על העמדות החייבות בדיווח עלול לעלות כדי עבירה פלילית.

עוד חשוב לציין, שאל לו לנישום להסתמך אך ורק על כך שרואה החשבון המסייע בעריכת הדו"ח ציין את העמדות החייבות בדיווח. פקודת מס הכנסה קובעת, כי בחתימתו של הנישום על הדו"ח, קמה חזקה שהוא יודע על כל עניין שבדו"ח.

משרדנו מתמחה בייצוג נישומים בפני רשויות המס השונות וכן בייצוג חשודים בעבירות על-פי פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וכדומה.