עבודות שירות

תשעה חודשי עבודות שירות,

בהצעת חוק העונשין (נשיאת מאסר בעבודות שירות – הוראת שעה), התשע"ז – 2016, נקבע בהוראת שעה למשך שנתיים כי תוארך התקופה שניתן יהיה לרצות בעבודות שירות, ובתי המשפט יוסמכו להמיר  תקופות מאסר של תשעה חודשים ומטה לריצוי במאסר בדרך של עבודות שירות, במקום התקופה המקסימאלית שניתן היה להמיר, קרי – 6 חודשי עבודות שירות.

תחילת תוקפה של הוראת השעה, הינה החל מתאריך – 01/04/2019.

הרציונליים שעומדים מאחורי הצעת התיקון לחוק הינם, בין היתר, הגדלת  מתחם הענישה של בתי המשפט, וכפועל יוצא מכך, בתי המשפט יוכלו להטיל על נאשמים שמעדו לראשונה בחייהם בעבירות שאינן מהוות סכנה לציבור, ובנוסף, כאשר מכלול הנסיבות האישיות של כל נאשם ונאשם כזה, מאפשרות להטיל  עונש של תשעה חודשי מאסר אשר ירוצו בדרך של עבודות שירות.

מטרת השימוש בחלופת מאסר זו היא לאפשר שיקומם של נאשמים וחזרתם לחיים תקינים כמה שיותר מהר, כאשר באפשרות בתי המשפט להימנע מהטלת עונשים של מאסרים קצרים במקרים שבהם המאסר אינו הכרחי דיו, רוצה לומר – שאין מדובר ברוצחים ואנסים, שאין דרך עונשית אחרת מלבד מאסר במקרים אלו.

יחד עם זאת,  ישנם רציונאליים נוספים שעומדים מאחורי תיקון זה, והינם בין היתר למזער ככל שניתן, את הצפיפות הגבוהה ששוררת כיום בבתי הכלא, ולהגדיל את כמות הנאשמים שמבצעים עבודות שירות במוסדות ציבור שנותנים שירות לאזרח.

כאמור, עונש של מאסר בעבודות שירות, מאפשר לנאשמים שהורשעו, לשוב למסלול חייהם ביתר קלות, לאור העובדה, שלא ריצו מאסר מאחורי סורג ובריח, וכפועל יוצא מכך, לא צריכים הם לעבור הליך של שיקום.

יצוין, כי נאשמים שסיימו לרצות את מאסרם מאחורי כותלי בית הסוהר, נתקלים לא מעט, בסירובים של מעסיקים, לשלבם במעגל התעסוקה. לאור הקשיים הרבים של אסירים לשוב למעגל התעסוקה, אנו נתקלים בלא מעט מקרים, שאסירים כאלה חוזרים לסביבתם הטבעית – לפשע, ועונש של מאסר בעבודות שירות, מפחית ויפחית עוד יותר את כמות האסירים שישובו לזירת הפשע.

אפשרות להפחתת משך התקופה,

הוועדה שבראשותה עומדת הנשיאה לשעבר דורנר המליצה שיש להאריך את התקופה בא יישא נאשם את עונשו בעבודות שירות רק אם תתלווה אליה האפשרות לשחרור מוקדם לאחר ריצוי שני שליש מתקופת העונש, בדומה לאסירים שמרצים את עונשם מאחורי סורג ובריח. הצעה זו לקבלת שליש יצרה התנגדות מצד הממשלה, אולם חברי הכנסת אישרו מתווה ולפיו, ניתן יהיה לקבל קיצור מדורג, כך שנאשם שנגזרו עליו שמונה או תשעה חודשי עבודות שירות עונשו יוכל להיות מקוצר בשישה שבועות, ונאשם שנגזרו עליו 7 חודשים עונשו יוכל להיות מקוצר בארבעה שבועות. 

ואלו תנאי הקיצור לתקופת עבודות השירות העולה על 6 חודשים:

א. אישור מפקח על כך שעובד השירות ביצע את עבודות השירות כנדרש וברציפות.

ב. אישור קצין מבחן בדבר עמידתו של עובד השירות בתוכנית שנקבעה לו על ידי קצין מבחן, אלא אם קצין המבחן מצא שלא נדרשת תוכנית כאמור. 

משך הקיצור יהיה כך:

1. אם תקופת עבודות השירות עולה על 6 חודשים אך אינה עולה על 7 חודשים, יהא הקיצור 4 שבועות. 

2. אם תקופת עבודות השירות עולה על 7 חודשים – יהא משך הקיצור 6 שבועות. 

בהקשר של תיקי מיסים,

מגמת בתי המשפט בגזירת עונשו של נאשם בעבירות מיסים הינה הטלת עונש מאחורי סורג ובריח.

 יחד עם זאת, ניתן לראות כי גם המחוקק רואה לנגד עיניו את משמעות שיקומו של הנאשם בעבירות מיסים, כך שמבקש הוא להעניק סמכויות לבתי המשפט להרחיב את מתחמי הענישה במקרים בהם אין הכרח להטיל על נאשם עונש מאחורי סורג ובריח וניתן יהיה להסתפק בעונש של 9 חודשי עבודות שירות.

לסיכום,

כאשר בתי המשפט מטילים עונשים של  עבודות שירות, עונש מסוג זה מאפשר לנאשמים לא להתנתק מהסביבה המוכרת להם, דהיינו – משפחתם הקרובה, ולא להיחשף למה שקורה בבתי הסוהר, ובכך, לחסוך לעצמם הליך של שיקום ממאסר, וניסיונות של השתלבות במעגל התעסוקה.

משרדנו, אשר מתמחה בייצוג של נחקרים ונאשמים בתיקי מיסים מורכבים, מגיע עם פרקליטויות המחוז השונות להסדרי טיעון רבים עם עונשים של עבודות שירות.