NEWS1 עבודות שירות לגונב מסמכי מס

אורי לוי העלים הכנסות ב-2 מיליון שקל – ואז גנב מרשות המיסים את כל 22 ארגזי חומר החקירה ועקבותיהם נעלמו  בית המשפט החליט לחפוף את העונשים בשתי התיקים▪  ▪  ▪אורי לוי ירצה תשעה חודשי עבודות שירות על העלמת הכנסות בסך 2 מיליון שקל ועל גניבת 22 ארגזים בהם היו חומרי החקירה נגדו ממשרדי רשות המיסים. כך קבע (יום ד', 27.11.19) שופט בית משפט השלום בתל אביב, שאול אבינור.

לוי, בעלים של מוסך בפתח תקוה, לא דיווח בשנים 2012-2006 על הכנסותיו משכר דירה והעלים 460,000 שקל מנכסיו בהצהרת הון שהגיש בשנת 2010. ביולי 2016 הוא הגיע למשרדי חוליית החקירות ברשות המיסים בחולון, כדי לצלם ברשות את חומרי החקירה נגדו – אך בפועל גנב אותם במשך ארבע שעות ומאז נעלמו עקבותיהם.

לוי הודה בעבירות המס במסגרת הסדר טיעון, בו סוכם שירצה תשעה חודשי עבודות מאסר. הוא גם הודה בפריצה ובשיבוש מהלכי משפט, אך ללא הסכמה על העונש. המדינה ביקשה לגזור עליו 48-30 חודשי מאסר בתיק הפריצה, בעוד ההגנה טענה שהיה זה מעשה של יאוש. אבינור אומר, כי מדובר במעשה חמור, לוי לא נטל עליו אחריות של ממש – אך המדינה טענה לרף ענישה גבוה בהרבה מן המקובל.

השאלה העיקרית בגזר הדין הייתה האם יש לקבוע שעונשיו של לוי יהיו חופפים או מצטברים. אבינור אומר, כי אומנם הפריצה הייתה עבירה נגררת לעבירות המס, אך יש מקרים בהם העבירה השנייה חמורה מן הראשונה. למרות זאת, הוא החליף לחפוף את העונשים, שכן העונש המוסכם בתיק המס הביא לידי ביטוי חלקי את תיק הפריצה, וקיימות נסיבות אישיות מקלות. כאיזון לחפיפה, הטיל אבינור על לוי קנס של 410,000 שקל. את המדינה ייצגו עוה"ד מורן צינמון ואילנית נחום, ואת לוי – עוה"ד אבי שהבזי ויעקב שקלאר.

מתוך אתר NEWS1