סיווג הכנסה ממענקי קורונה

מענק הוצאות קבועות ומענק הוצאות לעצמאיים בעלי עסק קטן, מהווים הכנסה חייבת במס בהתאם למקור בגינו התקבלו.

 עוסק שמחזורו מעסק או משלח יד, שנפגע עקב התפשטות הקורונה. המענק הניתן יחויב בהתאם לסעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה, ויש לדווחו בדו"ח השנתי.

 מענק סיוע לעצמאיים ולשכירים בעלי שליטה בחברות, יהיה כהכנסה לפי סעיף 2(1) או לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, לפי העניין.

 אי-דיווח בדו"ח השנתי על מענקי קורונה אלו, כהכנסה, מהווה עבירה לפי סעיף 220(1) לפקודת מס הכנסה.