החלטות הועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון

דפוס פעולה נפוץ בתחום הלבנת הון הינו העברת כספים דרך מעבר גבול. לפיכך, המחוקק יצר חובת דיווח על הכנסה של כספים לישראל או על הוצאת כספים מישראל. חובה זו מעוגנת בסעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: "החוק"). לפי החוק, חלה חובת הדיווח על כל אדם הנכנס לישראל או היוצא ממנה, כשעמו סכום העולה על 50,000 ₪, יכול שיהיה במטבע ישראל, מטבע זר, המחאות בנקאיות, ניירות ערך, כרטיסי תשלום ועוד. התוספת הרביעית לחוק לסעיף 9(ב) מוסיפה שאדם הנכנס או היוצא משטח מדינת ישראל דרך שטחי עזה או דרך מסוף מעבר יבשתי רפיח/ ניצנה / טבה / נהר הירדן / יצחק רבין, חלה עליו חובת דיווח אם הסכום שעמו עולה על 12,000 ₪. מינהל המכס ברשות המיסים אמון על אכיפת חובת דיווח זו, ובסמכות עובדיו, שוטרי המכס, לתפוס בלא צו של שופט את הכספים העולים על הסכום הפטור מדיווח. סמכות זו מנויה בסעיף 11(א) לחוק.

בחוק קיים מדרג אכיפה לעניין ביצוע עבירות הלבנת הון והפרת חובת הדיווח, בהתאם לחומרתן של הנסיבות בהן התרחשה ההפרה. קיימת הבחנה בין אכיפה פלילית לבין אכיפה מנהלתית שהינה עניינה של הוועדה להטלת עיצום כספי.

סמכויותיה של הוועדה להטלת עיצום כספי, אופן פעילותה, סדרי עבודתה, אמות המידה להטלת העיצומים ולקביעת סכום העיצום הכספי מעוגנות בתקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס"ב-2001 (להלן: "התקנות"). הוועדה פועלת במישור האכיפה המנהלתית, שמטרתו היא להשית סנקציה מהירה ואפקטיבית, ללא הרשעה פלילית. הוועדה הינה גוף באחריות מכס, ובראשה מכהן נציג המכס. מקרים של הפרת דיווח נידונים תוך 10 ימים ממועד תפיסת הכספים. בוועדה ניתן למפר לטעון את טענותיו, גם באמצעות עורך דין. וחשוב לציין שניתן לצלם את כל החומרי החקירה שנימצאים במכס, עוד לפני ההשעה לשימוע בפני הוועדה.

ראשית, על הוועדה לבחון האם הופרה חובת הדיווח במישור העובדתי, ולאחר מכן לשקול על סמך מסכת העובדות האם מוצדק להטיל עיצום כספי.

בבואה לדון במקרה המובא לפניה, על הוועדה להתחשב בשיקולים הבאים: האם מדובר במקרה הפרה דיווח ראשון או מגמה חוזרת של אי-דיווח, הסכום הכספי של ההפרה, מודעות המפר לחובת הדיווח, מידת שיתוף הפעולה של המפר עם הרשויות והסיוע להם להגיע לחקר האמת, האם ההפרה בוצעה בתום לב ועוד.

במידה והוועדה החליטה שלא להשיב את התפוס, ניתן לערער לבית משפט השלום.

משרדנו טיפל ומטפל בהצלחה בתפיסות ובעיצומים כספיים כמפורט לעיל, וכן בהיבטים פליליים ואזרחיים בתיקי מס הכנסה, מע"מ, מסמ"ק ומכס.

החלטות הוועדה לעיצום כספי – מחצית ראשונה לשנת 2017

https://taxes.gov.il/enforcementanddeterrence/documents/itzumkaspi/hahlatot_kaspi2017_1.pdf

החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי מחצית שנייה – שנת 2017

https://taxes.gov.il/enforcementanddeterrence/documents/itzumkaspi/hahlatot_kasp2017_2.pdf