האם בן זוג חייב בחובות המס של בן זוגו?

בעניין ברגיג אשר נדון לאחרונה (ע"מ 51582-11-14 פקיד שומה יחידה ארצית נ' ברגיג ואח'), ייחס פקיד השומה לבעלה לשעבר של המבקשת (להלן: "האישה") בהליך זה הכנסות בלתי מדווחות מהפעלת בתי הימורים ומארגון משחקים בלתי חוקיים.

בית המשפט המחוזי, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה, הטיל עיקול על ביתם המשותף של בני הזוג.

האישה עתרה לביטול העיקול על מחציתה בבעלות על הבית, וזאת מהטעם שאין היא חייבת בחובות המס של בן זוגה לשעבר – כאשר מדובר בחובות שנוצרו בגין פעילות כלכלית בלתי חוקית שלו.

בית המשפט המחוזי בחן תחילה את הדין הכללי, על פי חוק יחסי ממון, וקבע כי אין האישה חייבת בחובות בעלה לשעבר;

לאחר מכן, פנה בית המשפט לבחינת הדין הספציפי, ובחן את הוראות סעיף 66א(ב) לפקודת מס הכנסה, אשר מגביל באופן מפורש את כוחו של פקיד השומה לגבות חובות מבן הזוג שאיננו בן הזוג הרשום (בן הזוג הרשום הוא מי שהתיק במס הכנסה רשום על שמו).

הוסיף בית המשפט וקבע שהוראות סעיף 66א(ב) לפקודה נועדו לשמר את האפשרות לגבות מבן הזוג השני רק את המס המגיע על הכנסתו הוא (של בן הזוג השני), ולא ניתן לגבות מס בגין ההכנסות של בן זוגו.

בית המשפט אף קבע כי רישום מחצית הזכויות על שמה של האישה לא היה קשור למעשה הונאה או הברחה של נכסים, ולא היה בו מלאכותיות אשר נועדה לאפשר התחמקות מתשלום מיסים.

נקבע, כי כאשר יימצא כי רישום הבעלות בנכס עם שם אחד מבני הזוג היה מונע משיקולים זרים, כאמור, יתכן והתוצאה תהיה שונה.

על כן, קיבל בית המשפט את הבקשה לצמצום העיקול לטובת פקיד השומה, כך שעיקול יחול רק על זכויותיו של הבעל בנכס.

משרדנו טיפל ומטפל בהצלחה במקרים רבים בהם פקיד השומה מבקש להטיל עיקולים על נכסי החייבים, לפי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה.