דיבידנד מוטב ופריסת תשלומים

דיבידנד מוטב

לפי סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה שיעור המס החל על הכנסה מדיבידנד, בידי יחיד או בידי חברה משפחתית יהיה 25% ואם היחיד או הנישום בחברה משפחתית כמשמעותו בסעיף 64א הוא בעל מניות מהותי בחברה מחלקת הדיבידנד – 30%.

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו 2018), התשע"ז-2016 (להלן: "החוק"), תוקנה הפקודה באופן שחברות שצברו עודפים שלא חולקו ייאלצו לשלם את המס הנובע מהם למרות שלא חולק דיבידנד בפועל.

בכדי להקל על בעלי המניות של אותן החברות, נקבעה במסגרת החוק הוראת שעה הקובעת לתקופה קצובה (מיום 1.1.2017 ועד ליום 30.9.2017) שיעור מס הכנסה מופחת של 25% על דיבידנד, שמקורו ברווחים צבורים בידי החברה עד ליום 31.12.2016 (למי שעומד בתנאי הוראת השעה).

פריסת תשלומי המס בגין דיבידנד מוטב

כצעד מקל נוסף, על בעלי המניות שיקבלו דיבידנד מוטב מכוח הוראת השעה, פרסמה רשות המיסים, ביום 25/09/2017, הקלה נוספת לפיה תאושר באופן גורף פריסת תשלומי המס, שנבעו מחלוקת הדיבידנד המוטב, ל- 12 תשלומים. אמנם, יש לזכור כי תקופת הפריסה תישא הפרשי ריבית והצמדה עד לפירעון מלא של תשלומי המס.

לחץ כאן לנוסח הודעת רשות המיסים על פריסת תשלומי דיבידנד מוטב